Rytmik - leg, glæde, bevægelse

Navigation:

Om gøsselmetodik

Det er gøsselmetodikkens sigte, at støtte børnene i at skabe selv, eksperimentere og lege med krop, lyde og bevægelser i samvær med andre i et rytmisk-motorisk fællesskab. Og da det er med udgangspunkt i børnene, er det, alt efter børnenes alder, kædet uløseligt sammen med sanserne, fantasien, sproget, følelserne og alt det andet, som børnene har med sig. Denne form for rytmik bygger på et helhedssyn på barnet, så barnet støttes i hele deres udvikling:

Motorisk og sansemotorisk, når vi bevæger os på forskellige måder og udfordrer vores krop og eksperimenterer med bevægelse. At bruge sin krop giver energi og selvværd.

Rytmisk/ musisk, når vores bevægelser understøttes af rytme. Når vi synger, siger remser og slår takten/ pulsen til. At bevæge sig til rytme giver energi og glæde.

Emotionelt, når et barn opdager at kunne eller turde noget nyt. Når barnets følelser bliver anerkendt.

Sprogligt, når vi sætter ord på det, børnene gør eller vi gør det, vi synger om. Rytme og rim i remser og sange støtter den sproglige hukommelse.

Kognitivt, når vi leger på det abstrakte plan (”så kom en tiger” eller ” nu kører vi med tog”).

Koncentrationen øves, når børnene følger den voksnes anvisninger og når vi følger et fælles flow (fx når der veksles mellem bevægelse og hvile, mellem lyde og stilhed, mellem spontanitet og noget fastlagt)

Socialt, når vi er fælles om en aktivitet og når vi skiftes til at se hinandens forslag til en bevægelse.

Selvværdet, når ens ide i en musik- og bevægelsesleg tages alvorligt og man er med til at udvikle legen. Når man tør vise ideen for os andre. Når man har betydning for fællesskabet. Så mens børnene har det sjovt i et rytmisk fællesskab, udvikler de deres kompetencer og får vigtige erfaringer om sig selv og andre. I rytmikken er der altid både fastlagte og spontane indfald. Indenfor rammerne sat af de voksne, gives der plads til og mulighed for at børnene finder på/ improviserer, så de er aktive medskabere. Rammerne er både om selve rytmikforløbet, hvor vi har ritualer, der markerer begyndelse og afslutning, og om den enkelte leg eller sang, hvor fx et fast omkvæd er rammen om den improvisation, der kan ske mellem omkvædene; det er såkaldte rammelege og rammesange. Når vi bruger sådanne rammelege og rammesange, kan vi også ændre legene så de passer til børnenes udviklingstrin og interesser. Børn skal udfordres på lige netop det niveau, de befinder sig på; er aktiviteterne for lette eller for svære, mister børnene interessen.

Grundmotorik og sansemotorik

I rytmikken lægges der vægt på at børnene støttes i deres sansemotoriske og grundmotoriske udvikling, som er grundlaget for børnenes videre motoriske udvikling og udvikling generelt. Det har endvidere stor betydning for børnenes sociale erfaringer, da det at have en god motorik oftest er en forudsætning for at kunne deltage i jævnaldrenes lege. Det er simpelthen mad til hjernen og forudsætningen for opmærksomhed og koncentration. Vi stimulerer derfor de tre primære sanser: Vestibulærsansen, taktilsansen og muskel-ledsansen. Vestibulærsansen (også kaldet labyrintsansen) stimuleres hver gang barnet selv bevæger eller får bevæget hovedet: gynge, dreje, rulle, slå kolbøtter, have hovedet ned af, lægge sig hurtigt ned. Vestibulærsansen er bl.a vigtig for balancen og koncentrationen. Taktilsansen (også kaldet følesansen) stimuleres når barnet får mange forskelligartede sansepåvirkninger på huden: kulde, varme, massage, kildeture, blæsevejr, røre ved bløde/ hårde/ våde ting osv. Taktilsansen er bl.a vigtig for balancen og et velafbalanceret følelsesliv (bl.a at kunne holde ud, at et andet barn kommer tæt på). Muskel-ledsansen stimuleres hver gang barnet selv laver en bevægelse og når muskler og led bliver udstrakte eller ”stødes sammen”: bevæge sig på alle mulige måder, hænge i armene eller knæhaser, hoppe på gulvet eller ned fra noget. Muskel-ledsansen er bl.a vigtig for balancen, kropsbevidsthed og rum-retningsfornemmelse. Når sansemotorikken stimuleres oplever børnene det ikke som træning, for når kroppen bevæger sig til rytmerne i en tryg ramme, går læring tværtimod som en leg.

Til mødregrupper og lignende kan jeg tilbyde

Rytmik – glade og rytmiske sanselege

Rytmiske sanselege er lege, vi laver sammen med barnet, mens vi synger og danser, spiller med rasleæg eller slår på trommer.
Fokus er på den sansemotoriske udvikling, som er fundamentet for den videre motoriske udvikling, på barnets medfødte rytmesans og på sproget. Samtidig er den tætte kontakt mellem barn og forældre vigtig for den følelsesmæssige udvikling.

Varighed: 45-60 min. Pris: 750 kr for max 6 pers. Derudover 75 kr pr person

Oplæg. Workshops

Rytmikforløb

Til jer, der gerne vil i gang med at lave rytmik.

Til jer, der vil have ny inspiration til jeres rytmik.

Til rytmikforløbene beskriver jeg skriftligt hver sang/legs kvaliteter og mine pædagogiske overvejelser og I vil derved nemt kunne beskrive rytmikken i forhold til lærerplaner, effektstyring o.l.

Efter forløbet vil I have samlet en lille rytmikmappe med disse pædagogiske overvejelser samt sangtekster, legebeskrivelser og andre gode ideer.

Rytmikforløbene kan også have særligt fokus fx på meget stille børn, meget aktive børn, motorisk urolige børn eller børn med motoriske/ sansemotoriske problemer. Sammen kan vi målrette rytmikken efter børnegruppens behov.

Pris: 750 kr/ time. Kommer ud for min 2 timer.

Lad pædagogtrommen swinge

Eller ”It don’t mean a thing if it ain’t got that swing”
Bliv inspireret til at bruge de inciterende rytmer spontant i hverdagen og i den planlagte rytmik.
Vi vil øve 3 grundrytmer - calypso, gallop og boogie woogie/ swing - og med disse rytmer i bagagen kan I få gang i musikken, kroppen og samspillet med børnene.
Trommen er et redskab til at understøtte børnenes bevægelser og på kurset vil vi undersøge hvilke rytmer, der passer til børnenes forskellige bevægelser (fx hop, løb) og hvordan rytmerne påvirker bevægelsernes kvalitet.
Samtidig er rytme med til at fastholde børnenes koncentration om en aktivitet i længere tid end uden rytme.

Vi vil lave nogle enkle og sjove rytmelege, der vil styrke jeres egen rytme.

Kurset kræver ingen forudsætninger – alle kan være med!

Så er I nogle stykker fra jeres institution eller fra flere institutioner, der kunne tænke sig at lade pædagogtrommen swinge, kommer jeg gerne ud. I skal selv sørge for en tromme.

Oplagt som en del af P-dagene.

Pris: 3000 kr for 2 timer. 6000 kr for dagskursus 5 timer

Gøssel hvaffornoet? Om gøssel og metodikken i rytmik.

Gøsselmetoden er en metode til at lave rytmik; musik og bevægelsesleg.

Gennem små filmklip fra praksis illustreres det pædagogiske aspekt i Gøsselmetoden. Her er fokus på HVORDAN vi møder børnene i musik- og bevægelseslegen ved brug af Marte meo-metodens principper om det udviklingsstøttende samspil.
I får skriftligt materiale med hjem.

Pris 4000 kr. Varighed 2 timer.

Fra sans til samling. Styrk børnenes sansemotoriske udvikling – og styrk børnenes koncentration og trivsel

Der er fuld gang i krop og sanser, når børn I alle aldre undersøger, oplever og gør sig erfaringer med sig selv og omverdenen. Børn gennemgår en rivende udvikling og gennem hele barndommen har de brug for at få stimuleret de primære sanser, som ligger til grund for den motoriske udvikling og generelle trivsel. Mange børn er i dag sansemotorisk understimulerede og dermed enten sløve eller hyperaktive, ukoncentrerede og tilsyneladende konfliktsøgende, men gennem en bevidst holdning til aktiviteter, indretning, legetøj og udfoldelsesmuligheder kan barnets motorik styrkes. Samtidig kan en forståelse af kroppens og sansernes krav, gøre os klogere på, hvad vi kan forlange af børnene.

I får skriftligt materiale med hjem.

Pris 4500 kr. Varighed 2 timer.

Indretning med børnebriller på

Jeg kommer gerne ud til en overordnet snak om indretning, indkøb og legemiljøer – ude som inde.
Et godt legemiljø skal være inspirerende, pirre fantasien og udfordre sanserne og motorikken – og det behøver ikke at koste en bondegård.

Pris: 1000 kr pr time.

Voksenfokus- skån din ryg og lad barnet blomstre..

Hver gang vi gør noget for barnet, som det selv ville kunne gøre, hindrer vi barnet i at udvikle sig. Så mens vi passer på vores kroppe, får barnet erfaringer og øvelser med sin. Vi kommer ind på selvhjulpenhed som pædagogisk metode og hensigtsmæssige bevægelsesvaner. Hvordan indretter vi os fysisk og pædagogisk for at passe på vores kroppe? Hvilke løfteteknikker og øvelser er gavnlige? Vi laver øvelserne sammen. Har man ikke lyst til det, kan man øve sig derhjemme.

I får skriftligt materiale med hjem

Pris 3000 kr. Varighed 1,5 timer.